Matchmaker Search
Search by company name

Advanced Search
Please Sign in

With Matchmaker Search you can easily find partners per location, business category and/or any business keyword. You need to be logged in to use our Matchmaker Search. If you are not Freebizznet member yet, please click here to register.
Already an FBN Member? Sign In


Company Name:
National day Pharmaceutical Joint Stock Company of HCM City
Location:
Asia - Vietnam - Ho Chi Minh City
Business Category:
Pharmaceuticals products and preparations


Company Profile:
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 - NADYPHAR chính thức hoạt động ngày 01/10/2001 căn cứ theo quyết định số 736/QTTg ngày 15/06/2001 của Thủ tướng chính phủ v/v chuyển Xí Nghiệp Dược Phẩm 2/9 thành Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 thành phố Hồ Chí Minh.

Loại hình: DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN

Tên đơn vị: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9

Tên giao dịch Quốc tế: National day Pharmaceutical Joint Stock Company of HCM City

Tên gọi tắt là: NADYPHAR

Trụ sở chính: 136 Lý Chính Thắng Q3. TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (84.8) 8483654 - 8482273

Số Fax: (84.8) 8466355 - 8465842

Email: nadyphar@hcm.vnn.vn
Mục tiêu chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh các loại Dược phẩm phục vụ cho yêu cầu phòng và chữa bệnh trong nhân dân với chất lượng cao. Đồng thời không ngừng nâng cao và mở rộng các hoạt động kinh doanh vừa đáp ứng nhu cầu xã hội vừa phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, cổ đông và người lao động trong Công ty.

Căn cứ vào phương hướng chung của Ngành y tế TP, Công ty thực hiện việc tổ chức sản xuất và kinh doanh với các trang thiết bị, kỹ thuật mới, đảm bảo sản xuất dược phẩm với năng suất và chất lượng cao. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Dược phẩm, không ngừng nâng cao hiệu quả và mở rộng các hoạt động kinh doanh. Quản lý chặt chẽ nguồn vốn, tăng lợi nhận hàng năm, luôn làm tròn nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đối với cổ đông và người lao động trong Công ty.

Tổ chức hợp lý hóa sản xuất. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật Quốc tế vào trong điều kiện của Công ty, nghiên cứu các mặt hàng mới theo Dược điển Châu Âu, không ngừng cải tiến xây dựng các mặt hàng đang phân phối trên thị trường, phát triển các mặt hàng có nguồn gốc từ nguồn dược liệu trong nước.
Specialized in:
Manufacture and trade export-import Pharmaceuticals.
Company Phone:
0084 (08) 8483654 -
Street and number:
136 Ly Chinh Thang Str, 3 Dist
Postal Code:
0084
City:
Ho Chi Minh City
Province:
Ho Chi Minh
Country:
Vietnam